RRETH NESH

Qendra Burimore e Mjedisit në Shqipëri (REC Albania) është një entitet juridik shqiptar i regjistruar në bazë të Ligjit për organizatat jofitimprurëse (2001). REC Albania punon për të përmbushur misionin e organizatës duke mbështetur OJQ-të, institucionet mjedisore dhe palët e interesuara në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal. Qendra gjithashtu promovon proceset pjesëmarrëse dhe shkëmbimin e informacionit.

REC Albania promovon bashkëpunimin midis grupeve të ndryshme të interesit, siguron këshillim profesional për vendimmarrësit; shpërndan njohuri mbi politikat dhe mjetet e Edukimit për Zhvillimin e Qëndrueshëm; zhvillon paketa inovative multimediale në formate online dhe të printuara për përdorim në klasë; ndihmon në ndërtimin e kapaciteteve të palëve të interesuara lokale dhe kombëtare; dhe lehtëson pjesëmarrjen e publikut në hartimin e politikave.

LAJMET ME TE FUNDIT

Image

Monitorimi i Planit Kombëtar të Veprimit

Kriza klimatike vijon të ndjekë një trend përkeqësues në nivel global. Shqipëria, ndonëse kontribuon vetëm me 0.01% të shkarkimeve global...

07 Mar, 2022
Image

Konferenca Vjetore e Avokatit të Popullit 2021 "Të drejtat e brezave të ardhshëm dhe ndryshimet klimatike"

Në vitin 2019, si pjesë e angazhimit të saj ndaj Marrëveshjes së Parisit dhe objektivave të reduktimit të emetimeve (NDC)...

22 Dec, 2021
Image

Emergjenca Klimatike: Nismë e komuniteteve për ta shpallur atë

Gjatë vitit 2021 kemi qenë dëshmitarë të ngjarjeve ekstreme të lidhura me motin në Evropë: Korriku ishte muaji i tretë...

21 Oct, 2021
Image

Sfidat e Ndryshimit Klimatik po fillojnë të “zgjojnë” Shqipërinë për të reaguar

Shqipëria është një nga vendet më të prekshme në rajon ndaj ndryshimeve të klimës. Këto ndryshime jan...

30 Sep, 2021